PJZ

Akker- en weidevogels

Akker- en weidevogels

De beflijster lijkt qua grootte en postuur sterk op de merel.

De blauwborst is door zijn kleuren en een uitbundige zang een opvallende verschijning in de vogelwereld.

De blauwe reiger kom je zowel op het platteland als in stedelijk gebied tegen, waar hij als een getraind opportunist zijn maaltijd weet bij elkaar te scharrelen. Blauwe reigers zijn niet kieskeurig, ze leven van vissen, kleine zoogdieren en amfibieën, maar ook vis en zelfs slachtafval staan op zijn menu.

De boerenzwaluw heeft een schitterend verenkleed met metaalglans, hij voert snelle, sierlijke vluchten uit en is een opvallende en welkome verschijning tijdens de zomermaanden.

De fazant is in grote delen van Europa uitgezet als jachtwild. Mannetjes hebben een lange pluimstaart en een rode naakte huid.

De geelgors is met typische zang en felgele verenkleed een vrolijke verschijning op onze Vlaamse akkers.

De gele kwikstaart is met zijn felgele verenkleed een vrolijke verschijning op onze Vlaamse akkers.

Net als de braamsluiper heeft de grasmus een opvallende witte keel, maar wel een iets lichter grijze kopkap.

De Graspieper lijkt wel wat op een Veldleeuwerik, maar verschilt er toch veel van. Graspiepers vind je op de grond, ze zullen niet zo hoog zingen als de leeuwerik.

De grote gele kwikstaart is een zangvogel uit de familie kwikstaarten en piepers.

De grutto is een weidevogel bij uitstek. Het is een lentebode die jammer genoeg almaar meer wordt teruggedrongen tot weidevogelreservaten.

Huiszwaluwen eten enorme hoeveelheden muggen en andere vliegende insecten, die in volle vlucht worden gevangen.

Die kievit is met zijn kenmerkende roep, zijn acrobatische baltsvluchten en zijn fraaie kuif een opmerkelijke weide- en akkervogel.

De kneu is een kleine vinkensoort, kleiner dan huismus. Man heeft een warmbruine rug en in prachtkleed een karmijnrode borst en 'baret'.

De kramsvogel is een forse lijster met een grijze kop en een roodbruine mantel.

De ooievaar heeft een wit verenkleed, met zwarte slagpennen. De lange poten en de snavel zijn rood. Behalve de grootte zien vrouwtjes en mannetjes er hetzelfde uit.

Het paapje is een broedvogel van kruidenrijke, open graslanden, die op de grond een meestal goed verborgen nest bouwt.

De putter heeft een vuurrood gezicht en inktzwarte vleugels met een gele streep. De vogel is een vrolijke kwetteraar die vaak voedsel zoekt op distels.

De regenwulp is de kleinere en noordelijkere tegenhanger van de wulp.

De spotvogel is een lichtgelige zangvogel die bekend staat om zijn zeer gevarieerde, luide en snelle zang, doorspekt met imitaties van andere soorten.

Tapuiten zijn op de grond levende vogels van duinen en heidevelden.

De witte kwikstaart is vooral op het platteland te vinden. Op erven maar ook tussen de poten van koeien, paarden en schapen in de hoop dat die insecten of larven omhoog duwen. De witte kwikstaart beweegt voortdurend zijn staartje heen en weer. Broeden doen ze in schuren, nissen, onder dakpannen, maar ook in slootkanten.

De wulp behoort tot de familie van de strandlopers. Hij kan tot 57 cm groot worden en is zo de grootste Europese steltloper.

De zwarte kraai is een zeer intelligente en vindingrijke vogel. De soort is bij veel mensen (meestal ten onrechte) niet bijzonder populair.

Print Friendly, PDF & Email
Share