PJZ

Groene kikker

Groene kikker

In Vlaanderen onderscheiden we drie soorten groene kikkers: de poelkikker (of kleine groene kikker), de bastaardkikker (of middelste groene kikker) en de meerkikker (of grote groene kikker).

Print Friendly, PDF & Email
Share